ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปรัชญา 

          ภาษาดี มีคุณธรรม นำสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

          มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

          สามารถนำความรู้ในการสื่อสารภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน  ตลอดจนรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆในระดับชาติ และนานาชาติ

          สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ