ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

          สาขาวิชาภาษาจีน เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และในปีพ.ศ. 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และในปัจจุบันทางสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับพุทธศักราช 2554 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้ศึกษาแนวทางดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหากว้างขวาง ทันสมัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบัณฑิต และตรงตามตลาดแรงงานในปัจจุบัน ขณะนี้ได้ดำเนินการสอนมาเป็นระยะเวลา  11 ปี  โดยผลิตบัณฑิตในระบบปกติแล้วประมาณ 250 คน ซึ่งบัณฑิตส่วนใหญ่จะได้งานและศึกษาต่อตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจำนวนอาจารย์ พนักงานวิชาการ  จำนวน  5 คน สาขาวิชามีการประชุมประจำปีเพื่อจัดทำแผนงานระยะสั้นและประเมินผลการดำเนินงานในวงรอบปีที่ผ่านมา โดยจัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อแบ่งหน้าที่และระบุผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง