อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  อาจารย์กณินันท์  โภชณงค์
    - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมจีน) มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน
    - ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  โทร : 02-1601299
  e-mail : Kaniknun.ph@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/kaniknun_ph

  


  อาจารย์จีรนันท์  แสงศรีจันทร์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    - B.A. (Chinese language and Culture)


  โทร : 02-1601299
  e-mail : jeeranan.sa@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/jeeranan_sa

   อาจารย์ณพิมชนะกิจ  พวกอินแสง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(กำลังศึกษาต่อ)
    - ค.บ. (ภาษาจีน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่


  โทร : 02-1601299
  e-mail : napimchanakid_na@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/napimchanakid_na


  อาจารย์ฤดี  เอี่ยมเรืองพร
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
    - ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  โทร : 02-1601299
  e-mail : rudee.ei@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/rudee_ei

  Mr.Fan Liang
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    - M.A.(Teaching Chinese to Speakers of Other Language) Yunnan Normal University, China
    - B.A.(Chinese language and Literature)Yunnan Normal University, China


  โทร : 02-1601299
  e-mail : Fan.li@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/Fan_li

  อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร  กองเส็ง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601299
  e-mail : kriangkrai.ko@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/kriangkrai_ko


  อาจารย์ ดร.ชนิชา  คิดประเสริ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601299
  e-mail : -
  Website : -
   อาจารย์ ดร.ชนิชา  คิดประเสริ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601299
  e-mail : -
  Website : -