สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเวทีเสริมสร้างการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาจีนแก่ น.ศ.

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเวทีเสริมสร้างการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาจีนแก่ น.ศ.

          วันศุกร์ที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาทางสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ ๑๔ โดยดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ในการการจัดโครงการและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่สามารถฝึกฝนการใช้ภาษาและรู้จักแก้ปัญหาด้วยภาษาจีนได้ อีกทั้งเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกบุคลิกภาพที่ดีในที่สาธารณะ กิจกรรมดังกล่าวได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในการใช้ภาษาจีน และกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักศึกษามีคุณสมบัติด้านวิชาการและบุคลิกภาพควบคู่กัน โดยได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การประกวดร้องเพลงภาษาจีน การประกวดคัดลายมือภาษาจีน การประกวดเปิดพจนานุกรมภาษาจีน – ไทย และการประกวดจัดป้ายนิทรรศการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
06. 2018