ยุทธศาสตร์


    
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

              1. มัคคุเทศก์ภาษาจีน
             2. ล่ามภาษาจีน
             3. นักแปล
             4. นักประชาสัมพันธ์
             5. พนักงานสายการบิน
06. 2018