เป้าหมาย วิสัยทัศน์

ปรัชญา
          ภาษาดี มีคุณธรรม นำสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
          2. สามารถนำความรู้ในการสื่อสารภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและเผยแพร่
          3. ศิลปวัฒนธรรมจีน ตลอดจนรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆในระดับชาติ และนานาชาติ
          4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                      
06. 2018