อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กณินันท์  โภชฌงค์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
          -  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 
             (Head of Chinese Language Program)
          -  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
             (Lecturer of Chinese Language Program)


ประวัติการศึกษา (Education) 
          
- B.A. (Chinese)
          - MA.Chinese Language and culture

ติดต่อ (Contact) 
          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1299 โทรสาร 0-2160-1285
            Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University, 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.0-2160-1299 Fax. 0-2160-1285


e-mail : Kaniknun.ph@ssru.ac.th

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/kaniknun_ph

06. 2018